Art. 1 TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding gedaan door, en op alle te sluiten en gesloten overeenkomsten met, Fitglass
2. Alle offertes (aanbiedingen) zijn vrijblijvend. Indien een vrijblijvende offerte wordt aanvaard, heeft Fitglass het recht de offerte, binnen 5 werkdagen nadat zij de aanvaarding hiervan heeft ontvangen, te herroepen.

Art. 2 MEERWERK EN PRIJZEN
1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.; deze prijzen worden derhalve verhoogd overeenkomstig het wettelijke B.T.W. – percentage.
2. De opgegeven montageprijzen gelden voor het plaatsen van ruiten in sponningen waarvan de oorspronkelijke vorm ongeschonden is gebleven en welke niet vervormd of aangetast zijn ten gevolge van ongevallen, roest of ten gevolge van andere oorzaken.
3. In het geval bij de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat door voornoemde of andere oorzaken de werkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan vooraf was ingeschat, is Fitglass in redelijkheid gerechtigd hiervoor extra kosten, als meerwerk, in rekening te brengen.
4. In het geval bij de montage van ruiten mocht blijken dat klemmen, rubbers, spiegelvoetjes, de rails, de lijst of andere met de ruit samenhangende zaken vervangen moeten worden, is Fitglass gerechtigd deze zaken naar haar redelijk oordeel te vervangen. Fitglass is in dat geval gerechtigd de hiervoor gemaakte kosten van vervanging vermeerderd met de verkoopprijs van de betreffende zaak of zaken, in rekening te brengen.
5. Het is Fitglass toegestaan om prijsverhogingen die na het sluiten van de overeenkomst zijn ontstaan en die bovendien uit de wet voortvloeien aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6. De in de offerte of in de overeenkomst genoemde termijnen kunnen niet als fataal worden aangemerkt. In het geval van overschrijding van een afgesproken termijn dient de opdrachtgever Fitglass schriftelijk in gebreke te stellen waarbij hij Fitglass een redelijke termijn gunt om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Fitglass aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van de overschrijding van enige termijn.
7. Het is Fitglass in redelijkheid toegestaan om het door haar toegezegde in gedeelten te leveren en om in gedeelten te presteren. In dat geval is het haar tevens toegestaan om deze deelleveranties en/of prestaties afzonderlijk te factureren.

Art. 3 EIGENDOMSVOORBEHOUD
Fitglass behoudt zich het eigendom voor van de aan de opdrachtgever geleverde en te leveren zaken totdat volledige betaling is ontvangen van alle koopprijzen, alsme de van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen met betrekking tot werkzaamheden die Fitglass in verband met deze koopovereenkomsten heeft uitgevoerd en van vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

Art. 4 RUITVERVANGINGEN
1. Op de montage van autoruiten verleent Fitglass aan de opdrachtgever levenslange garantie (= levensduur van de ruit van het voertuig in kwestie). Dit houdt in dat gebreken die aan een autoruit zijn ontstaan als gevolg van door Fitglass onjuist uitgevoerde montagewerkzaamheden, kosteloos door Fitglass zullen worden hersteld. Deze garantie geldt enkel tegenover de initiële opdrachtgever en is niet overdraagbaar aan derden, zoals de opvolgende eigenaar van de auto.
2. Ontdekt de medewerker van Fitglass tijdens de vervanging roest in de sponning dan zal hij de opdrachtgever adviseren de sponning eerst te laten behandelen. Besluit de opdrachtgever in dat geval toch voor vervanging zonder behandeling van de roest, dan vervalt de garantie van Fitglass
3. De bewijslast dat de gebreken een gevolg zijn van onjuist uitgevoerde montage werkzaamheden, berust bij de opdrachtgever.
4. Wanneer een opdrachtgever aan Fitglass verzoekt een ruit te monteren die door de opdrachtgever zelf wordt aangeleverd, is Fitglass gerechtigd een dergelijk verzoek om haar moverende redenen te weigeren en zal in ieder geval de garantie in lid 1 van dit artikel komen te vervallen.”.
5. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is niet van toepassing op de montage of plaatsing van ruiten bij bussen, touringcars, campers en andere speciale voertuigen. Hierbij geldt dat Fitglass slechts gehouden zal zijn de oorzaak van een eventuele lekkage kosteloos te verhelpen indien een dergelijke lekkage een gevolg is van de door Fitglass onjuist uitgevoerde montagewerkzaamheden en binnen zes maanden na montagedatum is opgetreden en gemeld aan Fitglass

Art. 5 RUITREPARATIES
1. Reparatie van gelaagde ruiten is niet in alle gevallen mogelijk of in alle gevallen toegestaan.Voor de beantwoording van de vraag of een ruitreparatie is toegestaan dient mede rekening te worden gehouden met de meest recente APK-normen. De beoordeling of een ruitreparatie (technisch) mogelijk is geschiedt door een bij Fitglass in dienst zijnde medewerker.
2. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat sommige van de ruitreparaties, ondanks op een correcte wijze uitgevoerd, niet het beoogde resultaat opleveren. In een aantal gevallen blijft bijvoorbeeld de reparatie (duidelijk) zichtbaar en/of scheurt de inslag verder.
3. Het risico voor het uitvoeren van een ruitreparatie berust bij de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever aantoont dat het gebrek of de ontstane schade een gevolg is van een aan Fitglass toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen.
4. In het geval de opdrachtgever niet tevreden is over een ruitreparatie die door Fitglass door middel van een harsinjectie is uitgevoerd (bijvoorbeeld bij de reparatie van “sterren” en bij de reparatie van “koeienogen”) én de opdrachtgever Fitglass binnen 14 dagen na het uitvoeren van deze reparatie de opdracht geeft de ruit te vervangen, dan wordt het reeds door de opdrachtgever betaalde ter zake van die ruitreparaties, tot maximaal twee ruitreparaties, op de kosten van vervanging in mindering gebracht.
5. In het geval een ruit na een door Fitglass uitgevoerde ruitreparatie, die door middel van een harsinjectie is uitgevoerd, op enig moment vanuit de plaats van de reparatie scheurt of door de uitgevoerde reparatie anderszins verslechtert, en de opdrachtgever aan Fitglass de opdracht geeft om de ruit te vervangen, dan worden de uitgevoerde ruitreparaties, tot maximaal twee ruitreparaties, in mindering gebracht op de kosten van vervanging.
6. Indien uitdrukkelijk vermeld is dat naar oordeel van Fitglass de ruitreparaties technisch niet mogelijk zijn zal Fitglass de opdrachtgever er nadrukkelijk op wijzen dat in dit geval Fitglass enkel op risico van de opdrachtgever herstelt en geen duurzaam resultaat van de reparatie- die op kosten van de opdrachtgever geschiedt – garandeert. Bijgevolg is artikel 5.5 dan niet van toepassing.
7. Wanneer de opdrachtgever wenst te reclameren, dan dient door hem aangetoond te worden dat de betreffende reparatie door Fitglass is uitgevoerd, bijvoorbeeld door middel van het tonen van een originele opdrachtbon of factuur.

Art. 6 NOODRUITVOORZIENING
1. Wanneer Fitglass om enige reden niet in staat is om direct een originele ruit te plaatsen, kan de opdrachtgever ervoor kiezen om Fitglass de opdracht te verstrekken een noodruit te laten plaatsen. Het bedrag aan montagekosten dat hiermee is gemoeid zal door Fitglass in mindering worden gebracht op de kosten van plaatsing van een originele ruit, wanneer de opdrachtgever binnen 15 dagen na plaatsing van de noodruit, aan Fitglass de opdracht verstrekt de noodruit te vervangen door een originele ruit.
2. De aan de opdrachtgever verstrekte nota in verband met de plaatsing van een noodruit, is slechts een voorschotnota. Fitglass behoudt zich het recht voor om,wanneer de opdrachtgever besluit om de noodruit niet door Fitglass te laten vervangen, additioneel voorrijdkosten, materiaalkosten, kosten voor de milieutoeslag en kosten voor eventuele avond- en/of weekendtoeslag(en) in rekening te brengen, óók in die gevallen waarbij deze kosten en toeslag(en) niet in eerste instantie met de opdrachtgever zijn afgerekend.
3. Wanneer de opdrachtgever ervoor kiest een noodruitvoorziening te laten plaatsen dient de opdrachtgever zich te houden aan een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur en dienen alle ruiten, en een eventueel zonnedak, gesloten te blijven tijdens het rijden.

Art. 7 KLACHTEN
1. De opdrachtgever dient bij aflevering van de zaak, of na beëindiging van de verrichte werkzaamheden, de betreffende zaak en/of de uitgevoerde (reparatie-)werkzaamheden, het voertuig en de ruiten terstond te controleren. Zichtbare gebreken dienen direct op de opdrachtbon te worden vermeld. Bij niet tijdige melding verliest de opdrachtgever alle hem toekomende rechten.
2. Fitglass het recht tot inspectie en toetsing van de (reparatie-)werkzaamheden of de zaak, het voertuig of de ruit(en) waarop de klacht betrekking heeft. Hiertoe zal de opdrachtgever Fitglass voldoende tijd en gelegenheid geven. Het herstel van gebreken waarvoor Fitglass aansprakelijk is, door een derde partij zonder voorafgaande toestemming van Fitglass of zonder Fitglass de mogelijkheid te geven het gebrek te herstellen indien de aansprakelijkheid komt vast te staan, wordt door Fitglass niet erkend.
3. De rechten die de opdrachtgever aan de artikelen 4 en 5 van deze algemene voor waarden kan ontlenen vervallen indien een ander bedrijf dan Fitglass werkzaamheden aan de ruit heeft verricht nadat de opdrachtgever de ruit bij Fitglass heeft laten herstellen of vervangen.

Art. 8 AANSPRAKELIJKHEID
1. De aansprakelijkheid van Fitglass voor schade die een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of welke op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd, is naar keuze van Fitglass beperkt tot gratis herstel of tot ten hoogste het bedrag dat gelijk is aan de factuurwaarde in verband met de overeenkomst waarbij de schade is ontstaan. Fitglass aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade.
2. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Fitglass of haar bedrijfsleiding.
3. Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen werknemers van Fitglass en/of door haar ingeschakelde derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, zich op het bepaalde in deze algemene voorwaarden beroepen.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden, verjaart iedere aanspraak van de opdrachtgever 1 jaar na de uitvoering van de overeenkomst.

Art. 9 OVERMACHT
1. Fitglass is in geen geval aansprakelijk wanneer schade een gevolg is van het niet toerekenbaar tekortschieten (overmacht) door Fitglass in de nakoming van haar verplichtingen.
2. Indien Fitglass bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
3. Van overmacht van Fitglass in de zin van dit artikel is onder meer sprake in geval van stakingen, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij toeleveranciers, en vervoersproblemen.

Art. 10 BETALING
1. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum (als Fitglass met de opdrachtgever geen andere afspraak m.b.t. de betalingstermijn heeft vastgelegd) tenzij Fitglass bij aflevering, bij beëindiging van haar werkzaamheden, of bij het ter beschikking stellen van het voertuig betaling verlangt, in welke gevallen betaling onmiddellijk dient plaats te vinden.
2. Wanneer is overeengekomen dat het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag (deels) door een derde zal worden voldaan, en deze derde om enige reden niet aan Fitglass betaalt, of wanneer het door deze derde aan Fitglass betaalde bedrag niet toereikend is om daarmee het bedrag te voldoen dat de opdrachtgever aan Fitglass is verschuldigd, blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor volledige betaling aan Fitglass
3. Voorzover nodig, verleent opdrachtgever aan Fitglass de volmacht om de aan Fitglass verschuldigde bedragen, of een gedeelte daarvan, namens opdrachtgever bij diens verzekeraar, leasemaatschappij, dan wel eigenaar van het betreffende voertuig te claimen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever uit hoofde van artikel 10.2 van deze algemene voorwaarden.
4. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is hij tevens vanaf die datum een rente verschuldigd over het openstaande bedrag ter grootte van de – in verband met de betreffende overeenkomst van toepassing zijnde – wettelijke rente vermeerderd met 2 procent.
5. Schiet de opdrachtgever in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen tekort, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten. Fitglass is bevoegd deze kosten vast te stellen op 15 procent van het verschuldigde bedrag. Het in dit lid bepaalde laat onverlet de overige aan Fitglass toekomende rechten uit de wet of deze algemene voorwaarden.
6. De opdrachtgever is verplicht alle door Fitglass in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld, ongeacht of de opdrachtgever hoger beroep of cassatie heeft aangetekend tegen het betreffen de vonnis of arrest. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn inbegrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders, advocaten, enz., ook voor zover deze het door de rechter ter zake toegewezen bedrag overtreffen.

Art.11 OVEREENKOMSTEN GESLOTEN MET CONSUMENTEN
Wanneer de overeenkomst is gesloten met een consument (te weten: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf), dan zal Fitglass zich niet op een of meerdere artikelen uit deze algemene voorwaarden beroepen voor zover dat in het licht van bepalingen van dwingend rechtelijk consumentenrecht, of anderszins, niet is toegestaan.

Art. 12 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
1. Op de overeenkomst tussen Fitglass en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Fitglass en een opdrachtgever zullen worden beslecht door de krachtens de wet aangewezen rechter.